Informace pro spotřebitele

V případě vzniku sporu mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, je klient oprávněn tuto věc předložit k mimosoudnímu projednání orgánu České advokátní komory. Advokát i klient jsou povinni poskytnout si vzájemnou součinnost k vyřešení sporu smírnou cestou. V případě, že případný spor nebude vyřešen smírnou cestou, je advokát povinen vydat spotřebiteli doklad, jehož obsah bude tvořit prohlášení o tom, že se nepodařilo vyřešit spor přímým jednáním advokáta se spotřebitelem.

Následně se může spotřebitel obrátit na Smírčí komisi České advokátní komory s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Návrh je možno podat písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky podepsaný uznávaným elektronickým podpisem. Vzor elektronického podání návrhu na zahájení je možno nalézt zde https://adr.coi.cz/cs.

Návrh je možno podat Smírčí komisi České advokátní komory nejpozději do jednoho roku od okamžiku, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

K návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu orgánem České advokátní komory přikládá spotřebitel následující dokumenty:

  • doklad o skutečnosti, že se navrhovateli/spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s advokátem přímo
  • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud
  • prohlášení, že ve věci nebyl vydán rozhodčí nález
  • prohlášení, že ve věci nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu
  • prohlášení, že ve věci nebylo zahájeno řízení před soudem

Mimosoudní řešení sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, v případě složitějšího sporu může být tato lhůta prodloužena nejvýše o dalších 90 dnů s tím, že strany musí být informovány o prodloužení této lhůty a o očekávané lhůtě ukončení mimosoudního projednání.