Zásady ochrany osobních údajů

Advokátní kancelář Mgr. Jana Drozda jako správce osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, informuje uživatele webových stránek a klienty o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Rozsah zpracování osobních údajů

Při poskytování právních služeb může advokát žádat, aby mu byly předány osobní údaje týkající se fyzických osob, právnických osob či osob, se kterými tyto osoby právně jednají. Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • adresa nebo sídlo společnosti;
 • datum narození, rodné číslo nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • číslo účtu;
 • ostatní kategorie osobních údajů související se konkrétními poskytovanými službami (zejména osobní údaje Vašich zaměstnanců, obchodních partnerů či osob, proti kterým uplatňujete své nároky či které uplatňují své nároky proti Vám);

Účel zpracování a právní základ zpracování

Údaje poskytované subjektem ochrany osobních údajů jsou užívány výhradně k poskytnutí právní služby.Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené,relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu jejich zpracování. Právním základem pro toto zpracování je zpracování pro účely plnění smlouvy. Tyto údaje jsou pro poskytování uvedených služeb nezbytné a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy o poskytování právních služeb.

V ojedinělých případech můžeme advokát osobní údaje využívat pro účely obhajoby či vymáhání jeho právních nároků, a to na základě oprávněného zájmu advokáta, spočívajícím v zachování fungování a zabezpečování chodu advokátní kanceláře.

Osobní údaje zpracovává v rámci zvyšování kvality služeb a zajišťování některých činností zpracovatelé, kteří nám poskytují

 • serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • advokátní systém CODEXIS ADVOKACIE, poskytovatele ATLAS consulting spol. s r.o.;
 • účetní služby – Ing. Alexandra Malaníková, IČ: 06057039

Dále je advokát oprávněn poskytovat osobní údaje obchodním partnerům a subjektům, kteří poskytují jiné služby.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování právní služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou zákon o advokacii, zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Práva subjektu ochrany osobních údajů plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování osobních údajů má subjekt ochrany osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Hlášení bezpečnostních incidentů

V případě bezpečnostního incidentu znamenající vysoké riziko pro osobní údaje poskytnuté subjektem ochrany osobních údajů advokát subjekt o takové skutečnosti informuje, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy.

Změny zásad

Zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny. Práva subjektu ochrany vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů nebudou bez souhlasu subjektu omezena.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo na přenositelnost údajů;
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.