Služby

V rámci mé advokátní kanceláře ve Zlíně jsou klientům poskytovány služby ve všech oblastech práva České republiky, a to v právních věcech sporných i nesporných včetně zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních před soudy všech stupňů. Jako advokát se zaměřuji zejména na oblast civilního práva, s důrazem na právo obchodní, právo občanské a právo rodinné.

Advokátní služby pro fyzické osoby zahrnují např.: rozvody, majetkové vypořádání po rozvodu, komplexní řešení záležitostí klientů v oblasti občanského práva a rodinného práva; dále v oblasti obchodního práva účast fyzických osob v obchodních společnostech – zejména společnosti s.r.o., a.s. a vypořádání z obchodních společností; kupní smlouvy na nemovitosti, úschovy peněz a služby spojené s převody nemovitostí, jakož i ostatní smlouvy z oblasti občanského práva.

Advokátní služby pro firmy

zahrnují např.: založení společnosti s.r.o., a.s., obecně prospěšných společností a nadací včetně všech změn v uvedených společnostech; obchodní smlouvy, řešení otázek pracovního práva u zaměstnavatelů, obchodní právo v oblasti směnek, šeků a cenných papírů, a také právní služby pro bytová družstva a společenství vlastníků – např. vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví.

V rámci právní pomoci zajišťuji prostřednictvím externích spolupracovníků i pomoc v oblasti daní a účetnictví (daňové optimalizace obchodu), služby patentového zástupce, notářské služby a služby exekuční.

Obchodní právo

právní služby poskytované advokátní kanceláří prostřednictvím advokáta se zajištěním doplňkových služeb u externích spolupracovníků:

založení společnosti s.r.o., změny ve společnostech s ručením omezeným

zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady dle platné právní úpravy obchodního práva

snížení základního kapitálu ve společnosti s.r.o.

založení a.s. a změny v akciových společnostech

majetkové vypořádání z obchodních společností, zejména v souvislosti s převody obchodních podílů ve společnosti s.r.o. a majetkovým vypořádáním manželů po rozvodu

dispozice s obchodními podíly ve společnosti s.r.o., a dále s členskými právy a akciemi v dalších typech obchodních společností a družstvech

právní služby pro družstva a společenství vlastníků, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví

zřízení nadace a založení nadačních fondů, založení obecně prospěšných společností, statuty obecně prospěšných společností a nadací včetně úprav zakladatelských dokumentů

obchodní smlouvy a nároky z nich vzniklé (smlouva kupní, o dílo, o úvěru, mandátní, smlouva o obchodním zastoupení, konkurenční doložky apod.)

směnky a ostatní zajišťovací instrumenty v závazkových vztazích obchodního práva

zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních souvisejícím s obchodním právem, a dále ve správních řízeních u obchodního rejstříku
Založení společnosti s.r.o., smluvní právo a další služby pro firmy
právní služby poskytované advokátní kanceláří prostřednictvím advokáta se zajištěním doplňkových služeb u externích spolupracovníků:

smluvní právo a jeho aplikace pro založení s.r.o.

návrh zakladatelského dokumentu při založení s.r.o.

založení společnosti s.r.o., změny ve společnostech s ručením omezeným

zvýšení základního kapitálu ve společnosti s.r.o. peněžitými a nepeněžitými vklady

nemovitosti jako vklady do obchodních společností

majetkové vypořádání společníků z obchodních společností v souvislosti s obchodními vztahy

vypořádání obchodních podílů ve společnosti s.r.o. a samostatně převoditelných práv v ostatních typech obchodních společností v souvislosti s majetkovým vypořádáním manželů

obchodní smlouvy pro firmy a jejich smluvní partnery; zajištění smluvních závazků ve vztazích obchodního práva např. prostřednictvím zástavních práv a směnek

dispozice s obchodními podíly ve společnosti s.r.o., a dále s členskými právy a akciemi v dalších typech obchodních společností a družstvech

zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních souvisejícím se smluvním právem a řešenými službami pro firmy; a dále ve správních řízeních u obchodního rejstříku

řešení otázek pracovního práva ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

Směnky, šeky, cenné papíry

právní služby poskytované advokátní kanceláří prostřednictvím advokáta se zajištěním doplňkových služeb u externích spolupracovníků:

směnky, šeky a cenné papíry jako majetek obchodních společností i jako zajišťovací institut vztahů obchodního a občanského práva

vypracování směnek, posuzování vymahatelnosti směnek ve vztazích obchodního práva

biankosměnky a dohody o vyplňovacím právu směnečném

směnečné zajištění vztahů souvisejících s převody nemovitostí a kupními smlouvami na nemovitosti; problematika věcných břemen a jejich změn

majetkové vypořádání vztahů obchodního práva zajištěných směnkami

zastupování v soudních řízeních při vymáhání plnění ze směnek

akcie jako základní kapitál obchodních společností i jako součást majetkového vypořádání z obchodních společností
zatímní listy při založení společnosti a.s., ostatní samostatně převoditelná práva

OBČANSKÉ PRÁVO A RODINNÉ PRÁVO

předmanželské smlouvy a úprava smluvních vztahů mezi manžely související se změnou rozsahu společného jmění manželů
rozvod a komplexní vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely v rámci rozvodového řízení – tj. úprava vztahů k nezletilým dětem a smluvní vypořádání bydlení a majetku
vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem včetně vypořádání práv k obchodním podílům ve společnosti s.r.o. a samostatně převoditelných práv v ostatních typech obchodních společností
nájemní a podnájemní vztahy občanského práva související s nemovitostmi, zejména s byty a nebytovými prostory
prodej nemovitostí – domů, bytů, pozemků
právní služby pro družstva a společenství vlastníků jednotek, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví
zřizování věcných břemen na nemovitostech
řešení vztahů občanského práva a obchodního práva v souvislosti s činností družstev a společenství vlastníků jednotek
majetkové vypořádání družstevních podílů a majetku společenství vlastníků
závěti, listiny o vydědění, dědické právo a nároky z něj vzniklé
zastupování klientů v soudních řízeních souvisejícím s občanským právem, a dále v řízeních před notářem
právní služby poskytované advokátní kanceláří prostřednictvím advokáta se zajištěním doplňkových služeb u externích spolupracovníků:
majetkové vypořádání manželů v souvislosti s rozvodem manželství
změna rozsahu společného jmění manželů za trvání manželství (zúžení, rozšíření SJM)
právní vztahy k nemovitostem spojené s vypořádáním vztahů společníků ve společnosti s.r.o. a dalších typech obchodních společností
změny a vypořádání spoluvlastnických práv k nemovitostem, zejména podílového spoluvlastnictví
vklady nemovitostí do majetku obchodních společností a řešení právních vztahů z toho vzniklých
zastupování klientů v soudních řízeních spojených s rozvodem manželství a vypořádáním společného jmění manželů
zastupování klientů ve sporech obchodního práva a občanského práva vzniklých v souvislosti s dispozicemi s obchodními podíly ve společnosti s.r.o., samostatně převoditelnými právy v ostatních typech společností a ostatními dispozicemi s majetkem obchodních společností

PRACOVNÍ PRÁVO

komplexní právní služby pro firmy spojené s agendou zaměstnanců a vzájemnými nároky ve vztazích pracovního práva
řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců u zaměstnavatele a jeho ukončením, problematika mezd a odstupného
zastupování klientů v soudním řízení v rámci vztahů pracovního práva

Kupní smlouvy na nemovitosti, úschovy peněz a služby spojené s převody nemovitostí
právní služby poskytované advokátní kanceláří prostřednictvím advokáta se zajištěním doplňkových služeb u externích spolupracovníků:
řešení vztahů občanského práva a obchodního práva souvisejících s nemovitostmi
nemovitosti jako zajišťovací instrument v občanském právu a rodinném právu, zejména ve vztazích mezi manželi v souvislosti s rozvodem a majetkovým vypořádáním po rozvodu
nemovitosti jako zajišťovací instrument ve vztazích obchodního práva, např. mezi společníky obchodních společností a jejich smluvními partnery
obchodní smlouvy pro firmy a jejich smluvní partnery; zajištění smluvních závazků ve vztazích obchodního práva např. prostřednictvím zástavních práv a směnek
smluvní převody nemovitostí /kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva apod./
věcná břemena, zástavní smlouvy související s nemovitostmi a ostatní zajištění závazků prostřednictvím nemovitostí
nemovitosti ve vztazích obchodního práva – např. jako vklady do obchodních společností a zajišťovací instrumenty mezi obchodními partnery
problematika vkladu nemovitosti jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti s.r.o
řešení právních vztahů spojených s nemovitostmi v souvislosti s vypořádáním obchodních podílů ve společnosti s.r.o., majetkovým vypořádáním mezi manželi v souvislosti s rozvodem manželství a majetkovým vypořádáním podílového spoluvlastnictví
zastupování klientů v soudních řízeních spojených s úpravou práv k nemovitostem a ve správních řízeních před katastrálními úřady

TRESTNÍ PRÁVO

obhajoba klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
posuzování nároků vzniklých ve vztazích obchodního práva a obchodních společnostech v souvislosti s trestním řízením
vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností, alternativní způsoby řešení vztahů trestního práva podmíněné zastavení trestního stíhání a úprava majetkových nároků zúčastněných osob

SPRÁVNÍ PRÁVO:

vyřízení živnostenských oprávnění a jejich změn v souvislosti ze založením společnosti s.r.o. a další činností obchodních společností

zastoupení klientů v katastrálním řízení při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem

právní služby pro družstva a společenství vlastníků jednotek, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví; jejich vklady do katastru nemovitostí

problematika věcných břemen a jejich změn

zajišťovací instrumenty k nemovitostem v katastrálním řízení

 

Mgr. Jan Drozd

třída Tomáše Bati 3067
760 01 Zlín

mobil: +420 605 501 199

tel. +420 577 477 070

email: drozd@akdrozd.cz

datová schránka: 3bfhq4r