Odměna

Ceník advokátních služeb poskytovaných klientům mou advokátní kanceláří v oblastech obchodního práva, občanského práva a rodinného práva, jakož i v ostatních právních věcech, je stanoven dle zákona o advokacii a advokátního tarifu.

V rámci sjednávání výše odměny důsledně dbám na to, aby odměna advokáta kromě časové a obsahové náročnosti věci zohledňovala i finanční možnosti klientů. Při převzetí věci dle možností předem klienta informuji o  předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

Podle povahy poskytované právní služby jako advokát sjednávám odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

ÚKONOVÁ ODMĚNA

odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní 

(fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem, s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena)

ČASOVÁ ODMĚNA

odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví, přičemž její výše je určena zejména s ohledem na složitost věci.

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení 

(paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti advokáta – např. v obchodním právu při založení společnosti s.r.o., obecně prospěšné společnosti a nadace, anebo v oblasti občanského práva a rodinného práva při domluveném majetkovém vypořádání manželů).

 

Mgr. Jan Drozd

třída Tomáše Bati 3067
760 01 Zlín

mobil: +420 605 501 199

tel. +420 577 477 070

email: drozd@akdrozd.cz

datová schránka: 3bfhq4r